Centrum Badań i Analiz

Badania, analizy, opracowania, raporty i komunikaty
Baza danych
ekspertów

Info
 

Eksperci

Centrum zatrudnia stałe grono ekspertów specjalizujących się w wybranych tematach, ale jest też wspierane zewnętrznymi zasobami kadrowymi. Umożliwia to większą efektywność pracy oraz możliwość przyrostu i akumulacji wiedzy w organizacji.

Do głównych zadań ekspertów należą:

  • analizowanie bieżących trendów ekonomicznych i społecznych;
  • prowadzenie badań;
  • przygotowywanie strategii rozwojowych;
  • formułowanie stanowisk, tez i hipotez, będących przedmiotem dialogu społecznego.

Pracodawcy
rzeczypospolitej
polskiej

W liczbach

25


lat działalności nieprzerwanie od 1989 roku

10tys.


reprezentowanych firm w Polsce i zagranicą

5mln.


pracowników w zrzeszonych przedsiębiorstwach

85%


członków to firmy prywatne

Nasi eksperci

informacje
Agnieszka Mozyro-Skiba

Agnieszka Mozyro-Skiba

Kierownik Centrum Badań i Analiz oraz doradca Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka kilkunastu artykułów w czasopismach i monografiach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Członek redakcji czasopisma naukowego „Social Sciences Bulletin”. Uczestniczka zagranicznego stażu naukowego dla najlepszych doktorantów na Daugavpils University. Organizator i koordynator wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Nauczyciel akademicki na KUL oraz PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Prowadziła zajęcia m.in. z zakresu socjologii gospodarki i Internetu oraz komunikacji społecznej i mediów. W ramach pracy naukowej realizowała badania samodzielne oraz w międzynarodowych zespołach badawczych w obszarze socjologii gospodarki, dotyczące m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności, grup etnicznych.

Pokaż publikacje
Jacek Brzozowski

Jacek Brzozowski

Doradca Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentuje Pracodawców RP m.in. w Zespole Problemowym Komisji Trójstronnej ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Międzyresortowym Zespole ds. Strategii Europa 2020. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pokaż publikacje
Damian Olko

Damian Olko

Ekspert ds. badań i analiz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Z wykształcenia ekonomista (SGH; WNE UW; Católica Lisbon School of Business & Economics). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół makroekonomii, geografii ekonomicznej, polityki regionalnej, polityki spójności UE, ekonometrii przestrzennej oraz ekonomii sektora publicznego. Członek projektu "Młodzi Reformują Polskę", w ramach którego stworzył propozycję reform w sferze polityki regionalnej i finansów samorządów. Zdobył wyróżnienie w czasie seminarium „Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza”, laureat stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zdobywca III miejsca w finale Olimpiady Geograficznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w mediach ekonomicznych, odbył praktykę w The Boston Consulting Group oraz w Radzie Gospodarczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kontakt e-mail: d.olko@pracodawcyrp.pl, telefon 22 518 87 22.

Pokaż publikacje
Krzysztof Inglot

Krzysztof Inglot

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP i Dyrektor Pionu Rozwoju w Work Service S.A., gdzie pracuje od 2001 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Po studiach otrzymał również tytuł Managera Zasobów Ludzkich oraz ukończył studium podyplomowe w zakresie Zarządzania Działem Handlowym. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne w obszarze zasobów ludzkich dla kluczowych firm w Polsce. Jednocześnie od 2008 roku pełni funkcję rzecznika Work Service S.A. Jest autorem wielu komentarzy i wypowiedzi w mediach, dotyczących bieżącej sytuacji na rynku pracy. Prowadził mediacje w trakcie sporów głównie w przemyśle ciężkim w tym stoczniowym i hutniczym w Polsce. Współtworzy najbardziej zaawansowane produkty sektora HR w kraju.

Pokaż publikacje
Piotr Kołuda

Piotr Kołuda

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 15 lat związany zawodowo z rynkami finansowymi i sektorem bankowym. Obecnie zatrudniony w Departamencie Rynków Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego SA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z długiem publicznym, zadłużeniem Skarbu Państwa i rynkami obligacji. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi analitykami finansowymi, kadrą zarządzającą Banku oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Pokaż publikacje
Patrycja Mikuła

Patrycja Mikuła

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Absolwenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistą do spraw podatkowych,  doświadczoną księgową, trenerem. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i prawa bilansowego w prasie branżowej. Doświadczenie zdobywała w renomowanej spółce doradztwa podatkowego, uczestnicząc między innymi  w bieżącej obsłudze klientów krajowych i zagranicznych oraz audytach podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych.

Pokaż publikacje
Tobiasz Adam Kowalczyk

Tobiasz Adam Kowalczyk

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Radca prawny, Szef Działu Prawnego oraz Compliance Officer w Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we współpracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany międzynarodowej studiował prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech, uczył się również w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w administracji rządowej oraz kancelariach prawnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju mediacji i arbitrażu. Jest szefem poznańskiej Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Oczekuje też na wpis na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Laureat konkursu „Rising Stars 2014” współorganizowanego przez LexisNexis Polska i "Dziennik Gazetę Prawną", mającego na celu uhonorowanie młodych ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej.

Pokaż publikacje
Julia Patorska

Julia Patorska

Julia Patorska jest menadżerem w warszawskim biurze PwC i ekspertem zewnętrznym Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Z wykształcenia jest ekonomistką. Studia magisterskie odbyła w SGH oraz na Universidad de Seville w Hiszpanii, a następnie studia doktoranckie w SGH. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się tematami finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Julia posiada szeroką wiedzę na tematy związane z finansowaniem inwestycji publicznych, w tym także w formule PPP. Jako konsultant PwC realizowała projekty z sektora transportowego wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Ponadto od kilku lat Julia rozwija usługi doradcze w obszarze analiz społecznych i ekonomicznych. W ramach pracy w PwC m.in. doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE, zajmowała się oceną wpływu regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, a ponadto prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą.

Pokaż publikacje
Małgorzata Tobiszewska

Małgorzata Tobiszewska

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr, ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Absolwentka studiów MBA, dyplomowany Trener Biznesu, wykładowca (WSB, UG, PG). Specjalistka we wdrażaniu projektów z obszaru zarządzania kompetencjami, restrukturyzacji zatrudnienia, outplacementu, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania wiekiem i różnorodnością, Employer Brandingu, CSR. Współpracuje z zarządami przedsiębiorstw w zakresie tworzenia strategii personalnych, budowania marki pracodawcy, restrukturyzacji zatrudnienia.

Pokaż publikacje
Przemysław Marciniak

Przemysław Marciniak

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Socjolog, badacz, prowokator innowacji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo zajmuje się marketingiem, wprowadzaniem nowych produktów oraz badaniami marketingowymi. Obecnie zajmuje się insightami, komercjalizacją pomysłów biznesowych w 3M oraz kształtowaniem strategii biznesowej i strategii poszczególnych marek, kanałów i kategorii produktowych. Doświadczenie zawodowe opiera na dużych projektach strategicznych i biznesowych zrealizowanych m.in. dla Procter&Gamble, BAT, czy też banku ANZ . W ciągu ostatnich pięciu lat aktywnie realizuje międzynarodowe projekty analityczne, badawcze i marketingowe (głównie w CEE oraz w WE), zarówno na rynkach B2C jak i B2B. W centrum jego zainteresowań merytorycznych znajdują się zagadnienia związane z dynamiką zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, komunikacja społeczna, media oraz proces przypisywania i nadawania znaczeń poszczególnym symbolom i mitom przez różne grupy społeczne, zawodowe czy etniczne.

Pokaż publikacje
Jarosław J. Fedorowski

Jarosław J. Fedorowski

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia.  Po studiach lekarskich pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w Nowym Jorku oraz Savannah.  Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala klinicznego oraz nauczyciel akademicki. Pracował także jako konsultant kardiolog w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Absolwent studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych na Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał stopień docenta, a w 2003 uzyskał stopień profesora medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine. Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA. Wieloletni profesor nadzwyczajny, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  Autor, w większości pierwszy autor, ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  Twórca programowy i dyrektor najbardziej poważanej konferencji rynku szpitalnictwa “Hospital Management”.  Główny Specjalista Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians” oraz “Fellow of the European Society of Cardiology”. Członek zespołu muzycznego “Kardioband” (perkusja), kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa i ratownik wodny.

Pokaż publikacje
Alicja Madej

Alicja Madej

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Obecnie doktorantka Uniwersystetu Warszawskiego na kierunku prawo, rozprawa doktorska pt. „Administracyjnoprawne aspekty bezpieczeństwa transportu kolejowego“. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, studia magisterskie na kierunku prawo. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskiem na kierunku ogólnomenadżerskim. Prawnik z doświadczeniem w kancelariach polskich oraz międzynarodowej, obecnie związana ze Spółką „Koleje Mazowieckie- KM“ sp. z o.o. gdzie pełni funkcję głównego specjalisty w Zespole Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i zajmuje stanowisko pracownika do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej.

Pokaż publikacje
Aneta Ptak-Chmielewska

Aneta Ptak-Chmielewska

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Główne zainteresowania badawcze obejmują statystykę stosowaną, analizę historii zdarzeń, statystykę wielowymiarową i zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych i data mining w ekonomii i naukach społecznych oraz biznesie.  Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych. Jako trener prowadzi również szkolenia zewnętrzne.  Publikuje w czasopismach krajowych i międzynarodowych.  Od 10 lat związana z bankowością. Specjalizuje się w ryzyku kredytowym i modelach ratingowych.

Pokaż publikacje
Radosław Maj

Radosław Maj

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Urodzony z Lublinie. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.). Po studiach odbył roczny staż w Wielkiej Brytanii (program Sokrates) w firmie prawniczej. Od 2008 roku jest Koordynatorem Projektów w Związku Pracodawców AGD, CECED. Na co dzień uczestniczy w wypracowywaniu stanowisk branży, raporty i panele statystyczne oraz cykliczne projekty, np. Kongres Serwisów AGD. Autor i koordynator projektu kampanii edukacyjnej Elektroodpady w dobre miejsce trwającego w latach 2012-2014. Członek Komitetu ds. Sprzętu Elektrycznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Sekretarz Rady Nadzorczej ElektroEko S.A. Odpowiada za kwestie merytoryczne związane m.in. z efektywnością energetyczną, substancjami chemicznymi w sprzęcie AGD. Autor kilku artykułów oraz prezentacji w tematyce energetyczno-środowiskowej ora standaryzacji.

Pokaż publikacje
Wojciech Żygas

Wojciech Żygas

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego na kierunku Informatyka oraz podyplomowych studiów w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu Administracji i Technik Komputerowych na kierunku Ekonomia ze specjalnością zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Od 2007 roku związany z obszarem IT. Doświadczenia w IT zdobywał pracując w międzynarodowych firmach doradczych  E&Y i PwC. Tworzył i wdrażał procedury wsparcia dla systemów produkcyjnych zarówno z Polski jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie w testowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w strukturze rozproszonej. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym i wiodącym norm ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji). Prywatnie lubi trenować boks, polską fantastykę, dobrą grę i film. Od 2012 zatrudniony w Biurze Wsparcia i Operacji IT w Grupie PZU na stanowisku Głównego Specjalisty.

Pokaż publikacje
dr Krystyna Backiel

dr Krystyna Backiel

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Wieloletni wykładowca akademicki na kilku białostockich uczelniach wyższych oraz dwóch uczelniach w województwie podlaskim. Dyrektor Finansowy Oddziału Podlaskiego, oraz Oddziału Mazowiecko-Południowego, a następnie Makroregionu Północno-Wschodniego TUiR WARTA SA, założyciel pierwszego w Polsce w sektorze finansowym - Biura Centralnych Zakupów, doradca Biura Centralnych Zakupów korporacji bankowo-ubezpieczeniowej, założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Teraz Kobiety koncentrującej się na profilaktyce onkologicznej kobiet w Polsce, ekspert Biura Badań i Analiz Pracodawców Rzeczpospolitej Polski. Doświadczenie zawodowe, zarówno naukowe jak i biznesowe związane jest głównie z: makro- i mikroekonomią, finansami, optymalizacją kosztów oraz procesów operacyjnych, centralizacją zakupów, prawem ubezpieczeniowym – w tym ustawą zasadniczą i ustawami pochodnymi, Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce – w tym utworzeniem TUW na rzecz Podlaskich Szpitali oraz TUW na rzecz Producentów Rolnych w Polsce; restrukturyzacją procesowo-organizacyjnej NFZ, procesami standaryzacji w dużych jednostkach korporacyjnych, systemem oraz kosztami funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, procesami rewitalizacji szpitali.

Pokaż publikacje
Piotr Szulborski

Piotr Szulborski

Ekspert zewnętrzny Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP. Absolwent Politechniki Warszawskiej, który większość swego życia zawodowego poświęcił tematyce związanej z bezpieczeństwem i przemysłem zbrojeniowym. Z właściwą sobie pieczołowitością łączy wykształcenie techniczne z tematyką obronności i zachowania bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jest autorem, bądź współautorem wielu analiz rynkowych, analiz tematycznych czy briefingów analitycznych z dziedziny współpracy przemysłowej w obszarze bezpieczeństwa. Od niemal 10 lat związany jest zawodowo z polskim przemysłem zbrojeniowym. W pracy zawodowej z powodzeniem realizuje się w obszarze analitycznym, zasilając merytorycznie zarówno struktury handlowe jak i najwyższe kierownictwo swojej Firmy.  Jego pasją w życiu prywatnym pozostaje motoryzacja i technika samochodowa, w tym również w zakresie pojazdów o przeznaczeniu specjalnym.

Pokaż publikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone © Pracodawcy RP 2014

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.