Centrum prowadzi swoje działania analityczno-badawcze na dwóch poziomach:

I. Analiz i badań związanych z tematami istotnymi w określonym momencie, np. ze względu na prowadzony proces legislacyjny;

II. Programów analityczno-badawczych o długim horyzoncie czasowym zorientowanych na wspieranie zmian systemowych, np. system ubezpieczeń społecznych, „mapa drogowa” dla systemu ochrony zdrowia, wpieranie innowacji, kształt polityki energetycznej.

Pierwszy z wymienionych poziomów ma charakter bardziej reaktywny (monitorowanie sytuacji i reagowanie na nią, gdy zajdzie taka potrzeba). Drugi poziom wiąże się z działaniami znacznie bardziej pro-aktywnymi – wypracowywaniem długofalowych systemowych rozwiązań oraz podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia ich w życie.